Po co mi MPZP lub Warunki zabudowy?

Planujesz budowę domu i wybrałeś projekt, który idealnie odpowiada Twoim oczekiwaniom? Oczami wyobraźni widzisz już dzieciaki bawiące się na słonecznym tarasie i przyjaciół gratulujących Ci pięknego domu? Poczekaj jednak z ostateczną decyzją. Przeanalizuj najpierw dokładnie zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Warunki zabudowy dla Twojej działki, aby dowiedzieć się czy będziesz mógł na niej zrealizować wymarzony dom.

W poniższym artykule dowiesz się:

  1. Co to jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
  2. Jakie informacje zawierają wypis i wyrys?
  3. Kiedy musisz wystąpić o uzyskanie Warunków zabudowy?
  4. Jak przygotować wniosek o Warunki zabudowy?
  5. Co to jest decyzja o Warunkach zabudowy?

Prawo budowlane nakłada na inwestora szereg obowiązków, które trzeba dopełnić przed rozpoczęciem inwestycji. Najważniejszym z nich jest przygotowanie i złożenie do urzędu kompletu dokumentów umożliwiających otrzymanie pozwolenia lub skuteczne zgłoszenie budowy. Będą one później skrupulatnie sprawdzane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej m. in pod kątem zgodności projektu z wytycznymi zawartymi w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz innymi aktami miejscowego prawa, lub w przypadku braku planu miejscowego z warunkami zabudowy wydanymi dla konkretnej działki. Dlatego, aby uniknąć rozczarowania i nie spotkać się z odmową wydania pozwolenia na budowę lub sprzeciwem od złożonego zgłoszenia, trzeba wybrać projekt dopasowany do wytycznych zawartych w jednym z tych dokumentów.

Co to jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument zawierający ważne informacje, mające na celu utrzymanie ładu przestrzenno-krajobrazowego na terenie objętym planem. Jest on opracowany w formie uchwały i zatwierdzony przez radę miasta lub gminy. Składa się z części tekstowej i graficznej. W pierwszej zostały zamieszczone ustalenia dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów inwestycyjnych wraz z liniami rozgraniczającymi te tereny, zasady ochrony środowiska, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy itd. Część graficzna, będąca załącznikiem do uchwały, odzwierciedla wszystkie zapisy uchwały, które w formie rysunkowej są naniesione na mapę zasadniczą, najczęściej wykonaną w skali 1:1000.

Aby uzyskać wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, musisz złożyć wniosek w urzędzie. Do wniosku możesz dołączyć mapkę lub szkic z zaznaczonymi granicami terenu, którego ma dotyczyć wypis i wyrys. Za wydanie tych dokumentów zapłacisz opłatę skarbową, która będzie uzależniona od ilości stron. Urząd ma, zgodnie z przepisami, miesiąc czasu na wydanie tych dokumentów.

Realizacja gotowego projektu domu HOMEKONCEPT 28 - po co mi MPZP lub warunki zabudowy
Widok z góry na realizację projektu domu HomeKONCEPT 28.

Jakie informacje zawierają wypis i wyrys?

Po otrzymaniu wypisu i wyrysu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musisz go dokładnie przestudiować. Warto zacząć od zapoznania się z definicjami pojęć użytymi w planie, aby poprawnie zinterpretować poszczególne zapisy. Z wypisu i wyrysu dowiesz się jaki rodzaj zabudowy obowiązuje na konkretnej działce oraz przylegających do niej terenach – czy twoja działka jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, czy może także pod bliźniaczą lub szeregową? Jaka jest dopuszczalna, minimalna wielkość działki oraz jaki jej procent możesz zabudować? Jakie mogą być wymiary budynku, jego wysokość oraz ilość kondygnacji? Czy określona jest szerokość elewacji frontowej oraz usytuowanie kalenicy względem drogi dojazdowej. Plan może także określać geometrię dachu, kąt nachylenia połaci, kolor dachu i elewacji oraz rodzaj ogrzewania lub sposób zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (szambo, kanalizacja). Z wypisu dowiesz się także jakie są plany związane z terenami sąsiadującymi z twoją działką – czy są przeznaczone np. na działalność przemysłową, lub planowana jest budowa drogi szybkiego ruchu.

Warto pamiętać, że nie ma jednolitego, obowiązującego wzoru i poszczególne Plany miejscowe mogą różnić się między sobą zakresem opracowania. Generalnie można przyjąć, że im nowszy plan – tym bardziej szczegółowy i musimy liczyć się z większą ilością wymagań, jakie będzie musiał spełnić wybrany projekt. Większa szczegółowość planu ogranicza natomiast możliwość indywidualnej interpretacji przepisów przez urzędników.

Kiedy musisz wystąpić o uzyskanie Warunków zabudowy?

Jeżeli Twoja działka nie znajduje się na terenie objętym Miejscowym planem – musisz wystąpić o wydanie decyzji o Warunkach zabudowy. Żeby się o nią ubiegać trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze twoja działka musi być zakwalifikowana jako budowlana i sąsiadować z działką zabudowaną. Urząd odniesie się do istniejącej zabudowy i na tej podstawie wyda decyzję o wyglądzie i gabarytach twojego przyszłego domu. Musisz też zapewnić dostęp do drogi publicznej – niekoniecznie bezpośredni. Ważne też żeby teren był uzbrojony, lub planowane było jego uzbrojenie.

Jak przygotować wniosek o Warunki zabudowy?

Tak jak w przypadku procedury uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy musisz złożyć wniosek. W zależności od lokalizacji działki trzeba go skierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. We wniosku oprócz swoich danych będziesz musiał podać dane ewidencyjne działki i wskazać granice terenu objętego wnioskiem.

Informacje zawarte we wniosku mają charakter orientacyjny i dlatego, aby określić parametry przyszłego domu, możesz załączyć materiały informacyjne na temat wybranego projektu domu wydrukowane z internetu. Możesz też opisać budynek, jaki planujesz zbudować podając jego najważniejsze parametry (przybliżoną powierzchnię i wysokość, ilość kondygnacji, wymiary budynku itd.) Potrzebne będzie jeszcze określenie zużycia wody i zapotrzebowanie na energię oraz wskazanie sposobu odprowadzenia ścieków.

Decyzja o Warunkach zabudowy

Zawiera przede wszystkim informację, czy będziesz mógł zrealizować planowaną inwestycję na swojej działce. Jeżeli decyzja będzie pozytywna otrzymasz wytyczne opracowane na podstawie analizy najbliższego sąsiedztwa zwierające: dopuszczalną, maksymalną powierzchnię zabudowy wraz z innymi parametrami domu takimi jak: wysokość kalenicy lub elewacji frontowej, szerokość tej elewacji, kąt nachylenia połaci oraz ich układ, kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki itd.

Warunki zabudowy będą również wyznaczały linie rozgraniczające Twojej inwestycji oraz dowiesz się czy będziesz mógł wybudować szambo, czy też konieczne będzie przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej. W decyzji możesz również zostać zobowiązany do wykonania różnych ekspertyz i opinii, które trzeba będzie później dołączyć do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę (np. badanie gruntu lub opinia konserwatora zabytków).

Bezpłatna analiza Miejscowego planu lub Warunków zabudowy

Analiza warunków zabudowy dla projektu HOMEKONCEPT 66 A - po co mi MPZP lub warunki zabudowy
Analiza warunków zabudowy dla projektu HomeKONCEPT 66 A.

W ramach bezpłatnych usług, doradcy projektowi HOMEKONCEPT sprawdzą czy wybrany projekt spełnia wytyczne zawarte w jednym z tych dokumentów oraz w przypadku niezgodności podpowiedzą, czy można go dostosować do urzędowych wymogów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu tel: 606 228 556, e-mail: studio@homekoncept.pl.

Skorzystaj z pomocy przy doborze idealnego projektu HOMEKONCEPT

Komentarze

Brak komentarzy

Musisz być zalogowany aby dodawać komentarze.

powrót do artykułów
Zaciekawił Cię ten artykuł

Zobacz inne artykuły

AKTUALNOŚCI HOMEKONCEPT
22 listopada 2023

Koszty budowy domu 2023

HOMEKONCEPT INSPIRUJE
21 listopada 2023

Dom stodoła z antresolą - poznaj jego charakterystykę i zalety!

STREFA PARTNERA HK
21 listopada 2023

Dach dwuspadowy – modne i ekonomiczne rozwiązanie. Poznaj jego najważniejsze zalety.