System Galeco BEZOKAPOWY w nowoczesnym domu

System Galeco BEZOKAPOWY w nowoczesnym domu

Kolejne nowelizacje prawa budowlanego, w tym Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 926) co kilka lat zadają projektantom i inwestorom szereg zmian w podejściu do projektowania budynków. W znaczącym stopniu dotyczą one energochłonności budynku. Każdy inwestor planujący budowę musi mieć więc na uwadze nowoczesne rozwiązania techniczne, które przyczynią się do zachowania zero emisyjności obiektu. Jednym z nich jest system rynny ukrytej Galeco BEZOKAPOWY, który prezentujemy w poniższym artykule.

|Materiał partnera|

Wymagania dotyczące przegród budowlanych w budynkach, a ukrywanie rur spustowych w elewacji

Od początku 2021 wchodzą w życie między innymi nowe, wyższe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród. Dla ścian zewnętrznych – zmiany dotyczą głównie przegród budynków, w których pobyt ludzi jest stały (temperatura powyżej 16oC). Zmiany wymagań w tym zakresie obrazuje poniższa tabela (Dz.U. 2013 poz. 926):

Rodzaj przegrody i temperatura pomieszczenia

Współczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2 * K)]

od 1 stycznia 2014 r.

od 1 stycznia 2017 r.

od 1 stycznia 2021 r.

Ściana zewnętrzna przy 8oC < ti < 16oC

0,25

0,23

0,20

 

Kluczową ideą systemu rynny ukrytej Galeco BEZOKAPOWY jest schowanie rynny w okapie, a rury spustowej w zewnętrznej warstwie ściany budynku. Ze względu na szerokość układu rynny z hakiem i maskownicy, minimalna szerokość warstwy zewnętrznej (ocieplenia plus okładzina) wymagana do zamontowania systemu wynosi 16 cm. Sposób wyprowadzenia rury z odpływu oraz prostokątny (7cm x 8cm), ergonomiczny przekrój rury pozwala projektantowi na ukrycie elementu w zewnętrznej warstwie ściany budynku oraz wymusza na wykonawcy montaż rur tak, aby nie następowała ucieczka ciepła z budynku poprzez otwarty pion odprowadzający wodę deszczową. Opisaną sytuację obrazuje poniższy przekrój na przykładzie ściany dwuwarstwowej.

Nowoczesny dom HomeKONCEPT z systemem rynny ukrytej Galeco BEZOKAPOWY

Rys 1. Przekrój ściany dwuwarstwowej obrazujący system rynny ukrytej Galeco BEZOKAPOWY.

Warto tu wspomnieć o częstym błędzie inwestorów i wykonawców wynikającym z niezrozumienia zasad fizyki budowli. Obawa przed zamarznięciem wody w ukrytej rurze powoduje, że montuje się ją bezpośrednio na ścianie nośnej w taki sposób, aby jak największa warstwa ocieplenia znajdowała się pomiędzy zewnętrzną płaszczyzną elewacji, a rurą (potocznie „ocieplamy” rurę). Należy pamiętać, że rura to otwarta, pionowa pustka powietrzna, w której ciepłe powietrze unosi się do góry (konwekcja cieplna). Norma PN EN ISO 6946 „Komponenty Budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metody Obliczania.” traktuje taką sytuację w obliczeniach cieplno-wilgotnościowych jako zewnętrzną powierzchnię ściany, a nie zamkniętą pustkę powietrzną stanowiącą izolator. Stąd, w sytuacji wyżej opisanej, ciepło poprzez słabo albo w ogóle nieocieploną ścianę nośną dostaje się do rury spustowej i ucieka z budynku. W wyniku tego pojawia się w przegrodzie mostek termiczny (straty cieplne), a punkt rosy może przenieść się na wewnętrzną powierzchnię przegrody, dając efekt zawilgocenia ściany w środku pomieszczenia, co powoduje grzyb i przemarzanie ścian. Dlatego Galeco zaleca, aby w systemie BEZOKAPOWYM rura montowana była w taki sposób, aby pomiędzy nią a główną ścianą budynku wykorzystano jak największą ilość materiału izolacyjnego o jak najkorzystniejszym współczynniku λ (np. PIR, PUR). Ograniczy to wielkość start ciepła i zrekompensuje ubytki grubości ocieplenia. Rurę chowamy, ale nie ocieplamy!

System Galeco BEZOKAPOWY posiada Krajową Ocenę Techniczną dotyczącą możliwości chowania rur systemu w ścianie ocieplonej (ITB-KOT-2019-0845). Rozwiązanie to można stosować jako system rynien i rur ukrytych, który gwarantuje szczelność systemu szczególnie w ścianie, oczywiście przy zachowaniu zasad montażu, o których mówi instrukcja montażu producenta. Czasami jednak spotyka się rozwiązania zastępcze. Najczęściej stosowane są wtedy do odprowadzania wody jako ukryte rury kanalizacyjne o średnicy 11 cm. W takim przypadku, w stosunku do rury Galeco BEZOKAPOWY, która ma wymiar w kierunku ściany 70 mm, zabierana jest grubość ocieplenia: 11 cm-7 cm=4 cm. Efekt ten może być szczególnie dotkliwy, kiedy grubość zewnętrznego ocieplenia ściany wynosi 15 cm. Wtedy pomiędzy schowaną rurą kanalizacyjną, a główną ścianą budynku zostaje ledwie 1-2 cm, co nie daje szans na skutecznie zlikwidowanie mostka termicznego.

Chowanie rury w elewacji może mieć istotny wpływ na parametry cieplne przegrody. Poniżej dla przykładu analiza współczynnika Uo ściany z bloczków 24 cm i ocieplonej styropianem EPS80 gr. 20 cm, ściany ocieplonej z ukrytą rurą Galeco BEZOKAPOWY oraz z okrągłą rurą kanalizacyjną o średnicy 11 cm. Analiza z uwzględnieniem zastosowania właściwych materiałów izolacyjnych eliminujących w sposób maksymalny ubytki cieplne.

Obliczenia Uo dla ściany z bloczków silikatowych gr. 24 cm i ocieplonej styropianem EPS80

Opis warstw

D

λ

R=d/ λ

Mur z bloczków Silikatowych E24, grubość 24 cm

0,24

0,51

0,47

Styropian EPS80 – λ -0,039, grubość, 20cm

0,20

0,039

5,13

Razem

5,60

Uo = 1/ ( 5,60 + 0,13 + 0,04 ) = 0,17 W/(m2*K ) < Udop = 0,20 W/(m2*K ) – wymagania spełnione

Obliczenia Uo dla ściany jak wyżej z ukrytą rurą 7 cm x 8 cm Galeco BEZOKAPOWY

Opis warstw

D

λ

R=d/λ

Mur z bloczków Silikatowych E24, grubość 24 cm

0,24

0,51

0,47

Termoizolacja PIR/PUR – λ = 0,022 gr. 10cm

0,10

0,022

4,55

Razem

5,02

Uo = 1/ ( 5,02 + 0,13 + 0,04 ) = 0,19 W/(m2*K ) < Udop = 0,20 W/(m2*K ) – wymagania spełnione

Obliczenia Uo dla ściany jak wyżej z ukrytą rurą kanalizacyjną 11 cm

Opis warstw

D

λ

R=d/λ

Mur z bloczków Silikatowych E24, grubość 24 cm

0,24

0,51

0,47

Termoizolacja PIR/PUR – λ = 0,022, gr. 6cm

0,06

0,022

2,73

Razem

3,20

Uo = 1/ ( 3,2 + 0,13 + 0,04 ) = 0,30 W/(m2*K ) > Udop = 0,20 W/(m2*K ) – NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ!

Jak widać obowiązujące od nowego roku wymogi współczynnika UC(max) dla ścian zewnętrznych, wymuszają stosowanie coraz grubszych warstw izolacji cieplnej lub stosowania materiałów o coraz lepszych współczynnikach λ. W podanym przykładzie ściana ocieplona styropianem gr. 15 cm nie spełniłaby tego wymogu. Warto też zauważyć, że rozwiązanie systemu Galeco BEZOKAPOWY związane z ukryciem pionu spustowego nie wpływają negatywnie na izolacyjność całej przegrody i przez to spełniają restrykcyjne wymagania dla nowo projektowanych w 2021 r. budynków.

Galeco w Twoim HomeKONCEPT

Zainteresowało Cię to nowoczesne rozwiązanie i chciałbyś zastosować je w swoim domu HomeKONCEPT? System orynnowania Galeco BEZOKAPOWY to nowatorstwo na najwyższym poziomie, idealnie dopasowane do naszych nowoczesnych projektów. Skontaktuj się z naszym partnerem. >> 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *