Jaka jest rola kierownika budowy?

Prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek zatrudnienia kierownika budowy, który ma za zadanie zorganizowanie budowy i dbanie o jej należyty przebieg pod względem zgodności z przepisami budowlanymi i BHP. Jakie szczegółowe zadania przed nim stoją i gdzie znaleźć dobrego kierownika budowy? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Kierownik budowy obok inwestora i projektanta jest uczestnikiem procesu budowlanego, a zakres jego obowiązków szczegółowo określa prawo budowlane. Zadaniem kierownika jest bieżąca kontrola prac budowlanych pod względem zgodności z projektem oraz obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami bezpieczeństwa. Osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, musi posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie oraz wykazać się doświadczeniem w pełnieniu tej funkcji.

Dobry kierownik budowy, czyli jaki?

Obowiązek zatrudnienia kierownika budowy spoczywa na inwestorze. Poszukiwania warto rozpocząć w momencie uzyskania pozwolenia na budowę. Do wstępnych rozmów warto wytypować osoby polecane przez innych inwestorów. Na początku trzeba dowiedzieć się jakie doświadczenie ma kierownik. Ważne jest dla nas czy nadzorował budowy w wybranej przez nas technologii i czy jest ona godna polecenia. Musimy również poznać styl jego pracy: jak często planuje wizyty na budowie i na jakich etapach; jaki będzie jego zakres obowiązków i odpowiedzialności oraz na koniec powinniśmy dowiedzieć się, jaka będzie cena za usługę. Trzeba również ustalić formę kontaktu i czas reakcji w przypadku wątpliwości dotyczących właściwego wykonania prac.

Czy można zmienić kierownika budowy?

Pamiętajmy, że w trakcie budowy powinniśmy jak najszybciej uzyskiwać informacje o wszelkich zastrzeżeniach, propozycjach zmian, powodach ewentualnego wstrzymania prac itp. Dopuszczalna jest zmiana kierownika w trakcie budowy, ale lepiej, żeby całość prac koordynowała jedna osoba. W przypadku zmiany zgodnie z art. 44 prawa budowlanego należy zawiadomić właściwy powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, podając datę zmiany. Do zawiadomienia należy dołączyć oświadczenie nowej osoby o przejęciu obowiązków. Nowy kierownik powinien otrzymać całą dokumentację budowy domu z określeniem stanu zaawansowania robót budowlanych. Zmianę potwierdza się również odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a zakres obowiązków kierownika budowy pozostaje taki sam.

Zakres obowiązków kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy rozpoczynają się od protokolarnego przejęcia od inwestora terenu budowy, prawidłowego zabezpieczenia go i znajdujących się na nim urządzeń technicznych oraz umieszczenia tablicy informacyjnej. Kolejną czynnością, którą wykonuje, jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu. Do obowiązków kierownika w trakcie budowy należy prowadzenie dokumentacji – systematyczne wykonywanie wpisów do dziennika budowy oraz wypełnianie znajdujących się tam zaleceń. Może także wstrzymać budowę w przypadku powstania zagrożenia oraz ma obowiązek zawiadomić o tym właściwy organ.

Zakres obowiązków kierownika budowy to również kontrola i zatwierdzanie poszczególnych etapów prac. Musi skontrolować m.in. prawidłowość zbrojenia elementów żelbetowych (po zalaniu betonem zbrojenie nie będzie już widoczne, a jego prawidłowe rozmieszczenie i połączenie decyduje o wytrzymałości całej konstrukcji), rodzaj zastosowanych materiałów (parametry techniczne muszą być zgodne z projektem budowlanym), prawidłowość wykonania więźby dachowej (odpowiednia klasa drewna, prawidłowe przekroje i rozstaw elementów), właściwe wykonanie elementów warstwowych (posadzek, tynków), poprawność wykonania poszczególnych instalacji, montaż urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

Oprócz funkcji kontrolnej, ważna jest jego rola prewencyjna. Dlatego kierownik powinien w kluczowych momentach budowy instruować wykonawcę, na co powinien zwrócić uwagę oraz osobiście nadzorować jego prace, aby uniknąć błędów. Kontrola prac po ich wykonaniu może skutkować bardzo kosztownymi naprawami.

Po zakończeniu prac budowlanych kierownik przygotowuje dokumentację powykonawczą, zgłasza obiekt do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, uczestniczy w czynnościach odbioru i zapewnia usunięcie stwierdzonych wad, na koniec zaś przekazuje inwestorowi wymagane prawem budowlanym oświadczenia.

Atrakcyjny dom z poddaszem użytkowym - gotowy projekt HOMEKONCEPT 78
Nowoczesny dom z poddaszem użytkowym – projekt HomeKONCEPT 78.
AUTOR PROJEKTU: ARCH. JACEK NIEBIESZCZAŃSKI

Czym nie zajmuje się kierownik budowy?

Pomimo bardzo szerokiego spektrum obowiązków kierownika budowy, nie jest on odpowiedzialny za jakość i estetykę wykonywanych prac. To już należy do zadań inwestora lub inspektora nadzoru budowlanego zatrudnionego przez inwestora. Formalnie nie reprezentuje on interesów inwestora. Nie może również ingerować w dokumentację projektową, na podstawie której wznoszony jest budynek. Może tylko wnioskować do inwestora o zmiany w projekcie, jeżeli zwiększą one bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych lub usprawnią proces budowy.

Kierownik budowy, a inspektor nadzoru budowlanego – różnice

W przypadku firm budowlanych wykonujących prace kompleksowo coraz częściej zdarza się, że mają one w swoim zespole osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Jeśli mamy zaufanie do wykonawcy to takie rozwiązanie może mieć swoje zalety. Pozwala na szybkie rozwiązywanie bieżących problemów, które mogą pojawić się w trakcie budowy. Trzeba jednak pamiętać, że kierownik zatrudniony przez wykonawcę będzie działał na korzyść swojego pracodawcy. Decydując się na niezależnego kierownika budowy, ryzyko stronniczości jest zdecydowanie mniejsze. Jednak nawet w tym przypadku od kierownika budowy nie powinniśmy oczekiwać (chyba że ustaliliśmy inaczej) sprawdzania dokładności i staranności wykonanych prac. To zadanie spoczywa na inwestorze lub inspektorze nadzoru inwestorskiego.

Korzystając z usług inspektora, będziemy mieli pewność, że wszystkie prace będą dopilnowane, a on sam będzie naszym ambasadorem na budowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wydawać polecenia kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Trzeba także pamiętać, że prawo budowlane nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego.

Jeżeli planujemy budowę domu, wybraliśmy najlepsze projekty domów i chcielibyśmy przeprowadzić działania szybko, bezproblemowo i bez ewentualnych nieporozumień z wykonawcą – postarajmy się o znalezienie dobrego kierownika budowy. Będziemy mieć pewność, że nasz dom zostanie zrealizowany profesjonalnie, zgodnie z projektem i przepisami budowlanymi, dzięki czemu będzie nam służył przez długie lata.

Na naszym blogu znajdziesz również porady, dzięki którym dowiesz się, jak wybrać materiał na elewację domu.

Projekty domów nowoczesnych HOMEKONCEPT - zapraszamy do kontaktu

Komentarze

Brak komentarzy

Musisz być zalogowany aby dodawać komentarze.

powrót do artykułów
Zaciekawił Cię ten artykuł

Zobacz inne artykuły

AKTUALNOŚCI HOMEKONCEPT
22 listopada 2023

Koszty budowy domu 2023

STREFA PARTNERA HK
21 listopada 2023

Dach dwuspadowy – modne i ekonomiczne rozwiązanie. Poznaj jego najważniejsze zalety.

STREFA PARTNERA HK
5 listopada 2023

Jakie okna na poddasze? Praktyczny przewodnik FAKRO