Kiedy potrzebujemy geodety na budowie?

Kiedy potrzebujemy geodety na budowie?

Znowelizowana ustawa Prawo budowlane uściśla minimalne wymagania, dotyczące obecności geodety w procesie budowlanym. Zostało w niej też jasno określone kto odpowiada za zapewnienie tych usług, czego nie należy oczywiście przekładać na finansowanie. 🙂 W tym artykule dowiesz się kiedy potrzebujesz geodety i jak powinny przebiegać prace geodezyjne na Twojej budowie. Zachęcamy do lektury!

  1. Podstawowe prace geodezyjne na budowie
  2. Wykonanie mapy do celów projektowych
  3. Tyczenie budynku
  4. Zakończenie budowy z geodetą

Jakie podstawowe prace wykonuje geodeta na budowie?

W myśl ustawy, inwestor zobowiązany jest do zapewnienia mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy zorganizowanie obsługi w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego. W przypadku, gdy kierownik budowy nie jest wymagany, obowiązki te przejmuje inwestor. Jaka jest rola kierownika budowy dowiesz się więcej z innego artykułu.

Geodeta na budowie - gotowy projekt domu HomeKONCEPT 66 A

Budowa domu HomeKONCEPT 66 A Pani Klaudyny i Pana Artura (do śledzenia tutaj).

Wykonanie mapy do celów projektowych przez geodetę na budowie

Pierwszym opracowaniem geodety przy budowie domu, jakie będzie potrzebne w procesie budowlanym jest mapa do celów projektowych. Na jej podstawie zostanie usytuowany budynek i powstanie zagospodarowanie terenu.

Mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone klauzulą urzędową, określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. Klauzula stanowi potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wystarczające jest również oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Obiekty, które wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – określa Prawo budowlane. Są to obiekty budowlane, wymagające decyzji o pozwoleniu na budowę oraz m. in. budynki mieszkalne, sieci i przyłącza.

Tyczenie budynku

Kolejny moment kiedy potrzebny jest geodeta, odbędzie się po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu budowy. Aby wykonać wykopy i fundamenty Twojego domu niezbędne jest wytyczenie budynku. Osie budynku zaznaczane są w terenie na tzw. ławicach. Potrzebny będzie również reper wysokościowy, określający wysokość nad poziomem morza. W odniesieniu do tej wysokości, zgodnie z projektem będzie ustalone zero budynku, a następnie poziom jego posadowienia. Przed wykonaniem tyczone będą również elementy zagospodarowania terenu, takie jak instalacje zewnętrzne, ogrodzenie, drogi, powierzchnie utwardzone, itp.

Kiedy potrzebny jest geodeta na budowie

Prace geodezyjne na budowie domu z projektu HomeKONCEPT.

Zakończenie budowy z geodetą

Geodeta na budowie również jest niezbędny do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, inwestor jest zobowiązany dołączyć dokumentację geodezyjną. Zawiera ona wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub o ewentualnych odstępstwach od tego projektu.

Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy powinny potwierdzić zakres swoich prac wpisem w dzienniku budowy. Co bardzo istotne, wszystkie czynności geodezyjne muszą być wykonywane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii. Wykonywanie prac i czynności geodezyjnych reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z późn. Zmianami).

Przeczytaj także nasz artykuł o tym jakie są etapy budowy domu oraz jak ustawić dom na działce.

Geodeta przy budowie domu - projekty domów HomeKONCEPT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *