Regulamin

 1. STRONY TRANSAKCJI
  1. „Sprzedający” – Firma “HomeKONCEPT” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 67F/1, kod 31-559, NIP: 551-182-74-47, REGON: 070827848, prowadzący działalność w zakresie projektowania i sprzedaży produktów za pośrednictwem Internetu.
  2. „Kupujący” – dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
  3. „Serwis” – strona internetowa www.homekoncept.com.pl
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupów Towarów oferowanych na stronach Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
  3. Towary dostępne w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Z uwagi na prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości, przysługujące Sprzedającemu do Towaru, każdy egzemplarz Towaru jest oryginalnie zabezpieczony hologramem. Kupujący zobowiązuje się do honorowania praw autorskich przysługujących Sprzedającemu do Towaru, które w/g oświadczenia Sprzedającego nie są ograniczone w zakresie objętym umową i zostają przeniesione na Kupującego dla jednorazowego wykorzystania do realizacji wyłącznie przez Kupującego. Prawa autorskie do Towaru nie mogą być przeniesione przez Kupującego na osoby trzecie.
  4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.homekoncept.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  5. Sprzedający oferuje Towary w postaci:
   a) Projekt – „gotowy”, pełnobranżowy projekt budowlany budynku mieszkalnego składający się z 4 egzemplarzy w formie drukowanej,
   b) Kosztorys – szczegółowy budowlany kosztorys inwestorski w formie papierowej lub elektronicznej
   c) Opracowania dodatkowe – dodatkowe opracowania instalacji bądź innych rozwiązań projektowych do nabycia niezależnie od projektu podstawowego.
  6. Poszczególne opracowania wchodzące w skład Projektu zostały przygotowane w języku polskim przez uprawnionych projektantów zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie przygotowywania odpowiednimi normami określonymi w Polskim Prawie Budowlanym.
  7. Projekty mogą być wykorzystane do realizacji inwestycji wyłącznie przez Kupującego po przeprowadzeniu adaptacji do warunków i przepisów miejscowych.
  8. Podane przy Towarach ceny są kwotami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich.
  9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty prezentowanej na stronach internetowych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach bądź wprowadzania w nich zmian. Zdjęcia produktów zamieszczone w ofercie mogą odbiegać od wizerunku towaru znajdującego się w sprzedaży.
 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
  1. Kupujący może złożyć zamówienie na Towary za pomocą:
   a) formularza zamówienia na stronie: www.homekoncept.com.pl,
   b) adresu e-mail: studio@homekoncept.pl                                                                                                                         Zamówienia w powyższej formie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
   c) telefonicznie – pod aktualnymi numerami w godzinach podanych na stronach internetowych Sprzedającego w zakładce KONTAKT
  2. Sprzedawca w ciągu 48 godzin potwierdzi przyjęcie zamówienia.
  3. Zamówienia złożone w piątek po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą potwierdzane w następującym dniu roboczym.
  4. Kupujący może zamawiać poszczególne Towary łącznie lub osobno.
  5. Dokonanie zakupu wybranego Towaru na stronach Serwisu następuje poprzez złożenie na niego zamówienia, potwierdzenia złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, dokonanie zapłaty wszelkich wymaganych należności, w tym ceny sprzedaży oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Towaru, wskazanych przez Sprzedającego przy zamawianym Towarze lub w toku składania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, której przedmiotem jest Towar wskazany w zamówieniu.
  6. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych:
   a) imienia i nazwiska
   b) dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto) oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego, pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone
   c) adresu e-mail
  7. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
   – wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
   – akceptacją niniejszego regulaminu,
   – wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu dopasowania oferty oraz do komunikacji, jak i na otrzymywanie korespondencji e-mailowej związanych z realizacją zamówienia oraz serwisem po sprzedażowym.
  8. Potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, nastąpi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W potwierdzeniu będzie wskazany zamówiony Towar, cena z uwzględnieniem podatku, koszty oraz termin i sposób dostawy.
  9. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 4. FORMY PŁATNOŚCI
  1. Kupujący może dokonać płatności za zamówiony Towar w następujący sposób:
   a) przelewem – w formie przedpłaty na konto Sprzedającego: ING: 78 1050 1100 1000 0022 6276 1923,
   b) za pobraniem – należność pobiera kurier przy dostawie Towaru,
   c) gotówką – w biurze handlowym Sprzedającego.
  2. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy Sprzedającego kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności lub doręczenia tej kwoty Sprzedającemu – odpowiednio do wybranej formy płatności.
 5. SPOSÓB i KOSZTY DOSTAWY
  1. Dostawa zamówionego Towaru następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.
  2. W przypadku zamówienia wyłącznie Kosztorysu dostawa (w formie plików) odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres mailowy.
  3. Koszty wysyłki Towarów ponosi Sprzedający.
  4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zakupiony Towar nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty całości należności (chyba, że zostaną ustalone inne warunki dostawy pomiędzy stronami).
  5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia lub nie dostarczenia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu lub wynikające z winy osób trzecich (np. firmy kurierskiej).
 6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu jego potwierdzenia przez Sprzedawcę za wyjątkiem zamówień z opcją płatności przelewem. W takim przypadku zamówienie jest realizowane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.
  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
   a) odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych,
   b) anulowania zamówienia jeżeli zostało złożone z opcją płatności przelewem a nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zamówienia,
   c) anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia (np. z powodu błędnie podanych danych kontaktowych) w terminie 5 dni roboczych od jego wpłynięcia.
  3. Zamówione towary są oryginalnie zabezpieczone, zaś do dostawy dodatkowo są starannie pakowane, aby dotarły w idealnym stanie do Kupującego.
  4. Kupujący przed dokonaniem odbioru towaru powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy opakowanie nie nosi śladów ingerencji itp. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś towaru lub uszkodzeń powstałych na skutek transportu, należy w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny. W takim przypadku tylko on stanowi podstawę do zgłoszenia reklamacji. Reklamację w formie pisemnej (opis stwierdzonego braku lub uszkodzenia) należy wysłać na adres e-mailowy: studio@homekoncept.pl.
 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROTU TOWARU
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedaży Towarów poprzez Internet należy zgłaszać do biura handlowego HomeKONCEPT, ul. Grzegórzecka 67F/1, 31-559 Kraków lub na adres e-mailowy: studio@homekoncept.pl. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru (faktura VAT). Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z 2002 r.) Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  2. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy. Prawo to nie przysługuje innym osobom, niż konsument.
  3. Informujemy, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Z uwagi na to nie może zostać zwrócony Towar po usunięciu, rozcięciu lub zniszczeniu przez Kupującego oryginalnego zabezpieczenia Towaru w postaci hologramu. Nie może być zwrócony kosztorys inwestorski w formie elektronicznej dostarczony pocztą mailową.
  4. Zwrot możliwy jest, pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma Towary zabezpieczone hologramem, w idealnym stanie, nienoszącym śladów otwierania, rozszywania, kopiowania itp. W przypadku, gdy zwrócone Towary nosić będą ślady użytkowania, kopiowania, adaptacji lub zaistnieje podejrzenie innych działań wskazujących na nieautoryzowane wykorzystanie lub powielanie zwrot nie zostanie przyjęty. W razie podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy do zwracanej przesyłki załączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz niewykorzystaniu Projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Kupujący powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
  5. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący złoży Sprzedającemu na piśmie, w terminie 14 dni od odbioru towaru. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny. Koszty przesyłki ponosi Kupujący. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sprzedający zwraca Kupującemu zapłaconą kwotę.
  6. Formularz zwrotu/wymiany do pobrania.
 8. WYMIANA
  1. Projekt może zostać jednorazowo wymieniony na inny w przeciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki pod warunkiem zachowania oryginalnych zabezpieczeń.
  2. W przypadku usunięcia lub zniszczenia oryginalnych zabezpieczeń wymiana projektu na inny jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. Decyzja o możliwości takiej zamiany jest zależna wyłącznie od woli Sprzedającego i każdorazowo jest rozpatrywana indywidualnie.
  3. W przypadku wymiany Projektu droższego na tańszy Sprzedający zwróci Kupującemu różnicę w cenie. Jeżeli następuje wymiana na projekt droższy Sprzedający obciąży Kupującego stosowną kwotą.
  4. Decyzja dotycząca zamiany Projektu po upływie 30 dni od daty otrzymania przesyłki jest zależna wyłącznie od woli Sprzedającego i jest rozpatrywana indywidualnie. Ewentualny koszt takiej wymiany to 500 zł brutto.
  5. Do wymienianego projektu należy przesłać oświadczenie o jego zamianie oraz o niewykorzystaniu Projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
  6. Koszt przesyłek związanych z zamianą Projektu pokrywa Kupujący.
  7. Formularz wymiany do pobrania.
 9. INFORMACJE DODATKOWE
  1. Wszelkie materiały graficzne wykorzystywane do prezentacji projektów oraz projekty są objęte ochroną prawa autorskiego. Wykorzystanie ich w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.
  2. Kupujący projekt otrzymuje zgodę na wykorzystanie go do jednorazowej realizacji bez prawa do kolejnej realizacji i kopiowania.
  3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Wszystkie projekty zamieszczone na stronach internetowych Sprzedającego mogą się różnić od dokumentacji technicznej z uwagi na ciągłe doskonalenie procesu powstawania projektów.
  5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest HomeKONCEPT z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 67F/1, kod. 31-559.
  2. Dane są zbierane w związku z wykonywaniem umów i sprzedażą Towarów.
  3. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem umowy, reklamacji, rękojmi, celów marketingowych jedynie przez Sprzedającego i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  4. HomeKONCEPT daje możliwość wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne.