Korzyści ze stosowania izolacji z płyt poliuretanowych

Korzyści ze stosowania izolacji z płyt poliuretanowych

Korzyści ze stosowania izolacji THERMANO można rozpatrywać uwzględniając różne aspekty: techniczny, architektoniczny i użytkowy, wykonawczy oraz energetyczno-ekologiczny.

KORZYŚCI TECHNICZNE

THERMANO = mniejsza grubość izolacji

Właściwości termoizolacyjne materiałów określa się dzięki zastosowaniu współczynnika przewodzenia ciepła lambda (λ). Dla izolacji THERMANO wynosi on 0.023 [W/m·K], a dla przeciętnej wełny mineralnej λ ≈ 0.040 [W/m·K].  Można zatem powiedzieć, że z punktu widzenia właściwości termoizolacyjnych THERMANO jest izolatorem prawie dwa razy skuteczniej zatrzymującym ciepło niż przeciętna wełna mineralna, co w sposób naturalny przekłada się na prawie dwukrotnie mniejszą grubość termoizolacji THERMANO w porównaniu z typową izolacją z wełny. Porównanie z białym styropianem (λ ≈ 0.035) też wypada na korzyść THERMANO.

Dla przykładu, aby osiągnąć izolacyjność termiczną przegrody na poziomie przyszłej normy EU, np. U = 0.15 (wymaganie dla dachów w 2021 r.) trzeba zastosować warstwę THERMANO o grubości 15 cm. Aby uzyskać ten sam wynik stosując styropian (λ ≈ 0.035), należy zamocować warstwę o grubości ≈ 23 cm, a tę samą ochronę termiczną (λ ≈ 0.040) zapewni warstwa wełny mineralnej o grubości aż ≈ 25 cm.

THERMANO = mniejsze obciążenie konstrukcji dachu

Gdy wziąć dodatkowo pod uwagę znacznie mniejszą gęstość izolacji THERMANO w stosunku do tradycyjnych materiałów, to ograniczenie grubości termoizolacji ma istotny wpływ na obciążenia mechaniczne połaci dachowych, co z kolei pozwala zmniejszyć jej nośność. Daje to możliwość “odchudzenia” blachy trapezowej oraz elementów konstrukcji dachu, co ma istotny wpływ na obniżenie kosztów dachu. Zilustruje to prosty przykład.

Mamy ocieplić 5000 m² dachu do wymaganego w 2021 r. poziomu współczynnika przenikania ciepła U = 0.15. Powyżej szacowaliśmy, że do realizacji tego zadania potrzebna jest  warstwa izolacji THERMANO o grubości ok. 15 cm. Zastosowanie wełny mineralnej wymaga warstwy o grubości ok. 25 cm. Załóżmy, korzystając z danych technicznych,  że gęstość THERMANO kształtuje się na poziomie 32 kg/m³, a wełny mineralnej ok. 150 kg/m³. Obliczenia dają szokujący wynik.

Obciążenie dachu o powierzchni 5000 m² przy zastosowaniu izolacji poliuretanowej typu THERMANO wyniesie 24.0 tony, a przy zastosowaniu wełny aż 187.5 tony. Konstrukcja takiego dachu izolowanego THERMANO może być zatem znacznie lżejsza.

THERMANO eliminuje mostki termiczne

Płyty THERMANO, dzięki opisanym powyżej właściwościom termicznym i mechanicznym, pozwalają na zupełnie nowy sposób wykonywania izolacji dachów w tzw. systemie nakrokwiowym.

Warstwa termoizolacyjna jest instalowana na krokwiach, a nie, jak w większości dotychczas stosowanych rozwiązań, między krokwiami lub pod nimi. Metoda ta jest sposobem na praktycznie całkowite wyeliminowanie mostków termicznych w konstrukcjach dachów. Ma to podstawowe znaczenie, tak z punktu widzenia energooszczędności, jak i sprawnego, wieloletniego działania przegrody (dachu) oraz z punktu widzenia wymogów fizyki budowli.

Izolacja THERMANO jest odporna chemicznie

Pianki poliuretanowe (PUR) czy też poliizocjanurowe (PIR) należą do tworzyw najbardziej odpornych na oddziaływanie chemiczne czynników organicznych i nieorganicznych. Są to jedyne materiały stosowane od dziesięcioleci w agresywnym budownictwie rolniczym – fermy kurze, chlewnie, obory czy pieczarkarnie. W warunkach obecności chemicznego aerozolu wypełnionego najbardziej agresywnymi związkami organicznymi tylko poliuretany są w stanie izolować przez długie lata bez zmiany właściwości chemicznych.

THERMANO nie ma wrogów biologicznych

Jest mnóstwo dokumentacji potwierdzających tezę, że praktycznie  każdy z popularnych materiałów ocieplających ma swojego “biologicznego wroga”. Zaliczamy do nich drobne glony (algi ), grzyby, pleśni, mchy i porosty. Ich metabolizm rozkłada materiały takie jak styropian czy organiczne lepiszcze wełny mineralnej  i mocno ogranicza trwałość izolacji.

Termoizolację mogą też zniszczyć ptaki – choćby kury, mewy lub np. dzięcioły, a także kuny. Często wymaga to instalacji praktycznie całej, nowej warstwy termoizolacji.

THERMANO nie ma swoich wrogów biologicznych. Nie mogą zagrozić warstwie termoizolacji ani chemicznie, ani mechanicznie.

KORZYŚCI ARCHITEKTONICZNO-UŻYTKOWE

Stosowanie izolacji THERMANO ma w tym zakresie następujące zalety:

– możliwość wyeksponowania odkrytej więźby dachowej – wyeksponowanie pięknej faktury drewna i geometrii więźby dachowej podwyższa estetykę wnętrza budynku;

– powiększenie przestrzeni mieszkalnej – dzięki THERMANO można zaadaptować przerwy międzykrokwiowe lub ustawić wyższe meble przy konstrukcji ściany kolankowej bez jej podnoszenia na wieńcu. Między- i podkrokwiowy montaż izolacji znacznie ogranicza te możliwości;

– zwiększa prześwit bram garażowych w garażach podziemnych – wykorzystanie THERMANO w warstwach ocieplających podłogi typu “sandwich” w garażu podziemnym to zysk od kilku do kilkunastu centymetrów prześwitu między powierzchnią użytkową posadzki a sufitem,

– ułatwia zapewnienie szczelności budynku – aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) zawiera zalecenie przeprowadzenia prób szczelności według normy PN-EN 13829:2002.
Z technicznego punktu widzenia umieszczona na krokwiach izolacja THERMANO, uszczelniona systemowymi taśmami klejącymi i folią jest w stanie wypełnić warunki szczelności po drobnych uzupełnieniach zależnych od konkretnej konstrukcji więźby dachowej. THERMANO jest znacznie lepiej przystosowane do takich zadań niż inne sposoby ocieplania i krycia połaci dachowych.

– bardzo szeroki zakres zastosowań – poliuretany to tworzywa sztuczne o najbardziej uniwersalnych właściwościach, a w grupie spienionych, sztywnych materiałów termoizolacyjnych pianki PUR i PIR stanowią grupę o najszerszym spektrum zastosowań.

Wymienić tu można następujące obszary: dachy skośne (instalacje nakrokwiowe, międzykrokwiowe i  podkrokwiowe), dachy płaskie nowe i remontowane, budownictwo energooszczędne i pasywne, ściany trójwarstwowe, posadzki z ogrzewaniem podłogowym, posadzki na gruncie i na stropie, tarasy na stropie nad pomieszczeniami ogrzewanymi, balkony, dachy„zielone i dachy odwrócone, parkingi na stropie nad pomieszczeniami ogrzewanymi, budownictwo inwentarskie i rolnicze oraz wiele innych.

KORZYŚCI DLA WYKONAWCÓW

1. wydajność pracy – ze względu na swoje właściwości mechaniczne, wymiary oraz prosty montaż wydajność typowego zadania dekarskiego przy wykorzystaniu THERMANO jest relatywnie wysoka. Inne technologie wiążą się często z koniecznością pracochłonnych i uciążliwych prac np. przy pełnym deskowaniu powierzchni dachu. W przypadku THERMANO prace przebiegają szybko i sprawnie. Wykonanie systemu nakrokwiowego jest też bardziej opłacalne dla dekarza, który wykonuje tę pracę samodzielnie, a nie wspólnie z innymi fachowcami zajmującymi się np. instalacją międzykrokwiowego ocieplenia dachu.

2. mniejsze obciążenia mechaniczne – ze względu na małą gęstość PIR-u (ok. 32k/m³) praca, nawet z relatywnie dużymi elementami, nie powoduje specjalnych trudności. Nie jest fizycznie męcząca, a co najważniejsze ryzyko wypadku przy transporcie lub montażu jest nieporównywalnie niższe niż w przypadku pracy z ciężkimi elementami.

3. praca bez pyłu – jest to istotne z punktu widzenia zdrowia i komfortu pracy wykonawców. Praca z THERMANO nie wpływa niekorzystnie na zdrowie, czego nie można powiedzieć o niektórych materiałach termoizolacyjnych, wymagających elementów ochronnych (kombinezonów, okularów ochronnych, masek itp.) ze względu na przykre, drażniące oddziaływanie na naskórek i oczy.
Pył z obróbki THERMANO powstaje głównie w czasie cięcia lub szlifowania i nie ma właściwości toksycznych. Jego cząsteczki nie wykazują działania drażniącego, zwłókniającego, alergicznego, rakotwórczego czy też mutagennego. Nie ma w nim najgroźniejszych, rakotwórczych tzw. włókien respirabilnych, obecnych np. w tworzywach azbestowych.

4. wytrzymałość na ściskanie – ważna z punktu widzenia wykonawczego. Minimalizuje ryzyko mechanicznego naruszenia ciągłości (rozdarcia, dziurawienia itp.) elementów arkuszowych i powłok instalowanych na ociepleniu (głównie folii i membran). Poprawia komfort pracy na dachu.

KORZYŚCI EKOLOGICZNO-ENERGETYCZNE

Zielony cykl życia

Pełen cykl życia materiału pokazuje zbliżone do rzeczywistości, prawdziwe koszty jego wyprodukowania, eksploatowania i utylizacji. Dopiera ta ocena pozwala porównać je z kosztami zastosowania innego materiału. Wedle tych szacunków, użycie materiałów typu PIR (mimo ich wyższej ceny) w porównaniu z wełną mineralną powoduje obniżenie kosztów o 3.3 % w ścianach trójwarstwowych, o ok. 7% w instalacjach dachów płaskich i aż do 20% na dachach skośnych.

Ocena kosztów LCA (LCC)

W kontekście optymalizacji kosztów nie można myśleć tak, że drogie jest to, za co płacimy dużo przy zakupie. Jest to bowiem zaledwie część kosztów, jakie płaci środowisko za określony produkt budowlany od momentu wydobycia surowców niezbędnych do jego wyprodukowania aż do momentu jego demontażu i utylizacji. Ażeby ocenić te parametry możemy wykorzystać specjalne narzędzia:

– (LCA) – ocena cyklu życia (Life Cycle Assessment). (LCA) to znormalizowana metoda służąca do zbadania potencjalnych wpływów danego wyrobu na środowisko w całym okresie jego życia – począwszy od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych przez produkcję i użytkowanie, aż do ostatecznej likwidacji.

– (LCC) – obliczanie kosztów cyklu życia (Life Cycle Costs) jest metodą szacowania całkowitych kosztów i obejmuje wszystkie ich elementy. Koszty te są zwykle rozważane w podziale na koszty początkowe, operacyjne i koszty usunięcia adekwatnie do LCA. Oczywiście analiza LCC wymaga, by przepływy gotówki były co roku porównywane, co ma odzwierciedlać zmianę wartości pieniądza w czasie.

Zielona certyfikacja

Zielone certyfikaty to już stały element współczesnego budownictwa. Tak, jak konieczne okazało się rozszerzenie pojęcia ceny materiałów budowlanych o kontekst analizy ich kosztów w ciągu całego życia materiału (LCC), tak konieczna stała się też wieloaspektowa analiza prawdziwych (widocznych i ukrytych) kosztów ekologicznych budowli.

Służy do tego m.in. system oceny BREEAM. To stworzona w Europie dobrowolna, wielokryterialna metoda oceny ekologicznej budynku. Certyfikat BREEAM – (BRE Environmental Assessment Method) powstał w 1990 r. i został ustanowiony przez Building Research Establishment (BRE) . Oceny tej metody poświadczają, że wybudowany obiekt jest ekologiczny zarówno pod względem zużytych do budowy materiałów, jak i kosztów eksploatacji.

Szacuje się, że obiekty posiadające takie certyfikaty mogą zużywać nawet do 30-50% mniej energii, oszczędzać o ok. 40% wody, zmniejszać emisję, CO2 do atmosfery o 39% oraz oferować 70% oszczędności na zarządzaniu odpadami w porównaniu do konwencjonalnych budynków. Sztywne pianki PUR/PIR uzyskują w takich systemach najwyższe oceny. Projektanci dbający o jak najwyższą punktację BREAM powinni przewidywać użycie materiałów o takich właśnie właściwościach.

Recykling

Płyty izolacyjne ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR/PIR) są bardzo stabilne i wytrzymałe. Zachowują swoje właściwości do końca okresu użytkowania budynku. Po rozbiórce mogą być nawet ponownie wykorzystane. Odpady pianek poliuretanowych po utylizacji mogą stanowić wartościowy surowiec do produkcji nowych wyrobów, mogą też być częściowym zamiennikiem oryginalnego surowca.

Więcej na thermano.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *